23 lutego, 2024

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

Międzynarodowe Spotkanie w Mursji: Inauguracja Projektu „In-Squads”

3 min read

🌍🤝🌐 W dniu 23 stycznia 2024 braliśmy udział w spotkaniu inaugurującym projekt ERAMUS+ SPORT „In-Squads” nr 101134333, które odbyło się w Murcji, a dokładnie w siedzibie Federacji Piłki Nożnej Regionu Murcji (org. Federación de Fútbol de la Región de Murcia).

On 23 January 2024, we participated in the kick-off meeting of the ERAMUS+ SPORT project 'In-Squads’ No. 101134333, which took place in Murcia, more precisely at the headquarters of the Football Federation of the Region of Murcia (org. Federación de Fútbol de la Región de Murcia).

💡 Wydarzenie zgromadziło reprezentantów prestiżowych organizacji, które aktywnie uczestniczą w tej innowacyjnej inicjatywie.

The event brought together representatives from prestigious organisations that are actively involved in this innovative initiative.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele następujących organizacji:

Participants included representatives from the following organisations:

  1. Uniwersytet w Sewilli (org. UNIVERSIDAD DE SEVILLA),
  2. Federacji Piłki Nożnej Regionu Murcji (org. Federación de Fútbol de la Región de Murcia),
  3. Stowarzyszenie „Columbares” (org. Asociación Columbares) z miejscowości Murcia / Hiszpania,
  4. KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03 z miejscowości Starogard Gdański / Polska,
  5. Poviat Municipality – PCPR (org. Powiat Starogardzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) z miejscowości Starogard Gdański / Polska
  6. KLUB MŁODZIEŻOWY 018 UDRUZENJE (org. Klub Za Osnazivanje Mladih 018 Udruzenje) z miejscowości NIS / SERBIA
  7. FK NACIONAL (org. FUDBALSKI KLUB NACIONAL) z miejscowości NIS / SERBIA
  8. AAB AF 1885 (org. AALBORG BOLDSPILKLUB AF 1885) z miejscowości AALBORG OST / DANIA

To wielokulturowe spotkanie było nie tylko okazją do oficjalnego rozpoczęcia projektu „In-Squads” o nr 101134333, ale także do szczegółowego omówienia planu prac, potrzeb i mogącego wystąpić ryzyka. Ponadto podczas wizyty wymienialiśmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami i inspiracjami dotyczącymi tematyki projektu.

This multicultural meeting was not only an opportunity to officially launch the 'In-Squads’ project 101134333, but also to discuss in detail the work plan, needs and possible risks. In addition, during the visit we exchanged experiences, insights and inspirations regarding the project theme.

In-Squads to współpraca 8 podmiotów oparta na działaniach, których celem jest przyczynienie się do włączenia społecznego zagrożonych lub wykluczonych społecznie dzieci w wieku 6-12 lat poprzez stworzenie (a potem wykorzystanie w praktyce) strategii i narzędzi mających na celu promowanie integracji, zwalczanie nietolerancji i dyskryminacji oraz przyczynianie się do integralnego rozwoju dzieci m.in poprzez uprawianie najbardziej popularnej gry na świecie jaką jest piłka nożna.

In-Squads is an action-based collaboration of 8 actors that aims to contribute to the social inclusion of at-risk or socially excluded children aged 6-12 by creating (and then putting into practice) strategies and tools to promote inclusion, combat intolerance and discrimination and contribute to the integral development of children through, among other things, playing the most popular game in the world: football.

Inicjatywa ta z pewnością będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych i międzynarodowych.🌟⚽🌍

This initiative will certainly have a positive impact on the development of local and international communities.🌟⚽🌍

„Na prezentowany projekt uzyskaliśmy dotację w wysokości 400 000 euro. Dwuletni projekt wspierany jest przez Uniwersytet w Sewilli, a także organizacje z Serbii, Danii, Polski i kilka innych hiszpańskich. Zamysł projektu polega na pomocy dzieciom wykluczonym społecznie, w postaci zapewnienia im zajęć sportowych i szkoleń, właśnie za pośrednictwem tego programu. W projekcie zamierzamy dotrzeć do 1200 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Rozpoczęliśmy już dzień pracy, a niebawem zostanie opracowany program i rozpoczniemy wdrażać wszystkie działania projektowe”

„We have received a grant of €400,000 for the project presented. The two-year project is supported by the University of Seville, as well as organisations from Serbia, Denmark, Poland and several other Spanish organisations. The intention of the project is to help socially excluded children by providing them with sports activities and training, precisely through this programme. The project aims to reach 1,200 children between the ages of six and 12. We have already started a day’s work and soon the programme will be developed and we will start implementing all the project activities.”

José Miguel Monje – Presidente de la Federación de Futbol de la Region de Murcia

Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiNarodowa Agencja Programu Erasmus+Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiEuropean CommissionErasmus+

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.