24 września, 2021

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozporządzeniem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy jak poniżej:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klub Sportowy Beniaminek 03, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 34b.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową na adres: beniaminek03@wp.pl lub osobiście w siedzibie klubu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Administratora. Częściowo podanie danych wynika z przepisów prawa lub obowiązków realizowanych przez Administratora w związku z otrzymywanymi dofinansowaniami lub przynależnością do Polskich Związków.
 4. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w następujących celach:
 • wykonania zadań statutowych Administratora, w tym w szczególności organizacji zajęć sportowych przez Administratora;
 • wykonywanie zawartych przez Administratora umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, Polskimi Związkami;
 • dbanie o promocje działalności Administratora;
 • tworzenie zestawień i analiz;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie przez niego działalności

 • tworzenia wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń lub funduszy w dofinansowań z Unii Europejskiej wspierających rozwój sportu

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w związku z wiążącymi nas przepisami prawa.

5. W zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka, przetwarzania odbywa się w celu dopuszczenia go do zajęć sportowych i zapewnienia mu bezpieczeństwa w trakcie takie zajęć. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych (RODO).

6. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie statutowych zadań naszego Klubu oraz realizacja projektów powierzonych nam przez Organy Władzy tj. Urząd Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Urząd Gminy Wiejskiej Starogard Gdański, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Urząd Gminy Miejskiej Skórcz, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+, Polski Związek Piłki Nożnej, Pomorskie Kuratorium Oświaty.

7. Dodatkowo w ramach prowadzenia sekcji sportowych dane mogą być przekazywane do:  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Kick-Boxingu, Polskiego Związku Boksu, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Jeździeckiego, Polskiego Związku Brydża Sportowego.

8. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) lub do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której te dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: podania przez Pana/Panią danych osobowych, gdy jest to wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

13. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.